PROJEKTY

TAČR

Výzkumný projekt – TAČR: Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykovávajících veřejné politiky

Cílem výzkumu je rozšířit poznatky v oblasti fungování veřejné správy v ČR a navrhnout metodiku pro hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politiky. Středem pozornosti je státní zpráva, protože se odhaduje, že 40-70% výkonu územních samospráv představuje agenda v přenesené působnosti.

Cílem vlastní metodiky je zefektivnit výkon veřejných politik na centrální, krajské a místní úrovni, Aplikace metodiky umožní identifikovat dobré praktiky a motivovat ke zvyšování úrovně vládnutí a správy a kultivaci veřejných institucí. Napomůže i implementaci zákona o státní službě.

Název projektu: 

Výzkumný projekt č. TD03000258: Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykovávajících veřejné politiky» programu OMEGA Technologické agentury ČR.

Trvání projektu:

11/2015 – 12/2017

Hlavní řešitel projektu:

Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc., CERGE – EI

Spoluřešitel:

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D., and doc. Ing. Ing. Lea Kubíčková PhD., Mendelu PEF ÚPHV

Výzkumný projekt TAČR: Etika ve veřejné správě

Cílem projektu je posílit etiku a integritu veřejné správy v ČR. Budou analyzovány současné snahy o zvyšování etického povědomí a kompetencí úředníků, identifikovány nedostatky a mezery v implementaci existujících nástrojů a s ohledem na poznatky základního výzkumu i osvědčené praktiky budou formulována doporučení pro vytvoření společného rámce integrity a zefektivnění existujících praktik (4/2019). Doporučení budou diskutována za účelem získání zpětné vazby na mezinárodní konferenci (6/2019). V dialogu s relevantními stakeholders a formou workshopů budou identifikovány vzdělávací potřeby ke zvýšení/ aktualizaci kompetencí, navržen vzdělávací program a vytvořen učební text (2020). Budou probíhat pilotáže a na konci projektu se uskuteční školení potenciálních školitelů (1.kv 2021).

Název projektu: 

Výzkumný projekt č. TL01000260 s názvem Etika ve veřejné správě

Trvání projektu:

02/2018 – 06/2021

Hlavní řešitel projektu:

doc. Ing. Marie Bohatá CSc., PhDr. Mgr. Pavel Seknička Ph.D., Národohospodářský ústav AV ČR 

Spoluřešitel

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D., Mendelu PEF ÚPHV
doc. RNDr. Anna Putnová Ph.D., MBA, VUT v Brně FBM ÚM

Výzkumný projekt – TAČR: Zvyšování efektivnosti Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017

Cílem předkládaného projektu je navržení metodického postupu a vytvoření měřitelných indikátorů pro hodnocení Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Vytvořené měřitelné indikátory umožní přesné měření dopadu přijatých opatření zaměřených na zajištění a ochranu lidských práv starších osob, celoživotní učení, zaměstnávání starších pracovníků a seniorů ve vazbě na systém důchodového pojištění, dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce, kvalitní prostředí pro život seniorů, zdravé stárnutí, péče o nejkřehčí seniory s omezenou soběstačností; dále poskytnou možnosti účinného plánování dalších postupů a v neposlední řadě umožní srovnání výsledků s dalšími členskými státy EU

Název projektu: 

Výzkumný projekt č. TB02MPSV019: Zvyšování efektivnosti Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017

Trvání projektu:

1/2015 – 8/2016

Hlavní řešitel projektu:

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D
Mendelu PEF ÚPHV

GAČR

Výzkumný projekt GAČR: Geografie znevýhodnění – nevidomá zkušenost s městským prostorem

Výzkum má tři hlavní cíle: porozumět prostorové zkušenosti lidí se zrakovým postižením; kriticky reflektovat převažující koncepci vizuality v současné geografii; ustanovit geografii znevýhodnění v českém kontextu 

Vizualita již od dob antiky dominuje západnímu světu, což vede k devalvaci zkušenosti, která není založená na zrakovém vnímání. Převaha zraku pronikla i do přírodních a sociálních věd, fyzickou a sociální geografii nevyjímaje. Výsledek geografického bádání se často skládá ze vzdáleností, úhlů, měření zachyceným ve vizuální formě v podobě map, grafů, obrázků, či fotografií. Prostorová zkušenost lidí se zrakovým postižením nabízí kritickou reflexi dominanci vizuality v sociální geografii a otevírá prostor pro tázání, jak tuto zkušenost geograficky konceptualizovat. Výzkum vychází z poststrukturalistických přístupů, jež se zaměřují na prostorové praktiky – městský prostor není výchozím bodem, ve kterém jsou různé aktivity prováděny, ale naopak výsledkem těchto aktivit/praktik, od urbánního plánování až po žití v takovém prostoru. Projekt navazuje na geografii znevýhodnění, jež se zaměřuje na osobní zkušenosti s prostorem a vychází ze skutečnosti, že moderní město je konfigurované na tělesně zdatné lidi, a ty další tudíž přehlíží. Studie zkoumá, jak lidé se zrakovým postižením o prostoru uvažují, kde spatřují jeho hranice, jak se jejich zkušenost proměňuje na základě toho, s kým či s čím je zažívána, či jak se do jejich zkušenosti promítá vizualita. Využívá k tomu kvalitativní výzkumné metody – opakované polostrukturované rozhovory.

Název projektu: 

Výzkumný projekt č. GA20-03708S s názvem Geografie znevýhodnění – nevidomá zkušenost s městským prostorem

Trvání projektu:

1/2020 – 12/2022 

Hlavní řešitel projektu:

RNDr. Robert Osman, Ph.D. , Masarykova univerzita

Spoluřešitel:

Mgr. Hana Porkertová, Ph.D., Mendelu PEF ÚPHV

RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D., Univerzita Karlova

Mezinárodní

Digitalizace na trhu práce: výzvy, možnosti a nerovnosti pro starší pracující

Projekt má za cíl identifikovat důsledky změn souvisejících s nástupem Průmyslu 4.0 pro starší pracující v multidimenzionálním kontextu jejich životů se zaměřením na sociálně strukturované nerovnosti ve vyšším věku, včetně jejich intersekcionální povahy v průběhu životního běhu.

Narůstající digitalizace na trhu práce a nástup Průmyslu 4.0 eliminuje řadu rutinních
zaměstnání na úkor více flexibilních a kreativních pozic. Tento vývoj směrem k digitální ekonomice vytváří nové požadavky na pracovníky, kteří se novým podmínkám v různé míře přizpůsobují. Tento projekt se zaměřuje na starší pracovníky a pracovnice a jejich schopnost přizpůsobovat se požadavkům trhu práce v závislosti na genderu, věku, etnicitě, typu pracovní pozice a životní zkušenosti. Hlavním záměrem je zjistit jak starší pracovníci v různých typech zaměstnání reagují na rostoucí digitalizaci a restrukturalizaci pracovního trhu v evropském kontextu. Projekt bude téma zkoumat prostřednictvím kvantitativních i kvalitativních metod sběru a analýzy dat, a to kombinováním existujících mezinárodních dat s daty sbíranými v českém prostředí během řešení projektu. Hlavním výstupem bude rozvinutí teoretických konceptů souvisejících se schopností starších pracujících přizpůsobit se daným změnám a jejím propojením s různými zdroji nerovností a lepší porozumění jejich vlastního vnímání pracovních podmínek.

Trvání projektu:

07/2021 – 06/2024

Hlavní řešitel:

Mgr. Martin Lakomý, Ph.D. (Mendelu PEF ÚPHV)

Spoluřešitel:

PhDr. Alena Křížková, Ph.D. (Sociologický ústav, AV ČR)

Členové týmu za Mendelu: 

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D., Ing. Jakub Šácha, Ph.D., Ing. Drahomíra Zajíčková

Výzkumný projekt – COST LD: základní informace

Projekt navazuje na hlavní cíl COST akce IS 1409. Cílem projektu je na základě mezinárodní spolupráce v rámci schválené akce ISCH COST Action IS1409 zvýšit vědecké poznání o významu gender dimenze při implementaci a podpoře aktivního stárnutí, především s ohledem na ekonomický well-being stárnoucích pracovníků v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi. Důraz bude kladen na podporu mezinárodní spolupráce s výzkumnými institucemi členských států COST.

Název projektu:

Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi.

Trvání projektu:

11/2015 – 12/2017

Hlavní řešitel projektu:

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.