Diversity and Ageing

The research interests focus in particular on social and human capital, developing fundamental knowledge about a range of recent social phenomena linked to global trends in modern societies like retirement timing, aging employees, demographic change, etc.

O Nás

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Profil

v současné době zastává pozici proděkanky Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a vedoucí Ústavu práva a humanitních věd Mendelovy univerzity v Brně.

Její výzkumná, tvůrčí a publikační činnost je zaměřena na problematiku personálního managementu, leadershipu a managementu diverzitních týmů, gender managementu, interkulturního managementu, age managementu a oblast slaďování pracovního a soukromého života, v této oblasti publikuje již více než 20 let.

Číst více

V letech 2004 – 2007 žila s rodinou ve Washingtonu, D.C. (USA), zde také získala Associate Research Scholarship na George Washington University, v rámci kterého se věnovala studiu genderu, imigrantů a expatriotů žijících ve Spojených státech.

Je autorkou monografie Česká žena mezi rodinou a profesí. Vedoucí autorkou kolektivní monografie Diversity is Reality. Effective Leadership of Diverse Teams in a Global Environment a dále spoluautorkou odborné knihy Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Podílela se kapitolou na monografii Women as Transformational Leaders. From Grassroots to Global Interests, vydané ve Spojených státech Amerických v edici Praeger Publisher. Společně s kolektivem autorů vydala knihy Age Management. Actual Challenges and Promising Solutions Regarding the Ageing European Population, dále knihu Práce nebo důchod? Senioři, trh práce a aktivní stárnutí. Ve vydavatelství Springer vyšla kniha Extended Working Life Policies. International Gender and Health Perspectives. Pravidelně také publikuje odborné články v časopisech indexovaných na WoS a Scopus. Aktuálně se snaží kreativně skloubit pracovní aktivity s rodičovskými povinnostmi, společně s manželem a čtyřmi dětmi žije v Bílovicích nad Svitavou.

Mgr. Hana Porkertová, Ph.D.

Profil

získala doktorát ze sociologie na Masarykově univerzitě, kde obhájila disertační práci o „nevidomé zkušenosti“. Část svého doktorského studia strávila na univerzitách ve Velké Británii a v Kanadě, kde dále rozvíjela svůj výzkum a byla součástí různých diskusních skupin zaměřených na sociální teorii. Nyní pracuje jako odborná asistentka na Mendelově univerzitě v Brně, kde se zabývá mimo jiné výzkumem zacíleným na zkušenost lidí se zrakovým postižením s městským prostorem v rámci projektu GAČR.

Číst více

 Výzkum vychází z kvalitativních metod, které společně s kolegy rozvíjí tak, aby byli schopni zachytit zkušenost, jež není založená na zraku. K analýze konstrukce postižení a nevidomosti využívá poststrukturalistické přístupy, zejména deleuzo-guattariovskou filozofii a teorii aktérů-sítí, a v jejím výzkumu se prolíná sociologie a sociální geografie. Publikuje v České republice i v zahraničí a aktivně se podílí na organizaci osvětových akcí a zlepšení práv lidí s postižením. 

Mgr. Martin Lakomý, Ph.D.

Profil

je výzkumným asistentem Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. V rámci svého sociologického zaměření zkoumá sociální aspekty stárnutí populace, situace na starších zaměstnanců na trhu práce, vývoje vztahu v rodinách a s tím spojené hodnotové proměny. Výzkum těchto témat opírá o kvantitativní data často mezinárodního charakteru a v rámci…

Číst více

metodologického výzkumu také usiluje o co nejkvalitnější získávání těchto dat z výběrových šetření populace. Titul Ph.D. v oboru sociologie obdržel v roce 2019 a dosud sbíral zkušenosti nejen v rámci domácí výzkumné činnosti, ale i během výzkumných pobytů na Univerzitě v Bergenu a Nizozemském demografickém institutu. Nejvýznamnějších publikačních výstupů dostáhl jako hlavní/jediný autor článků v časopisech European Journal of Ageing, European Societies, Plos One a Social Science Research.

Mgr. Bc. Ondřej Pavelek, Ph.D.

Profil

absolvoval v roce 2014 na Fakultě sociálních studií obor Evropská studia a v roce 2015 na Právnické fakultě obor právo a právní věda. V roce 2020 dokončil své doktorské studium v oboru občanské právo a byl mu udělen titul Ph.D. V průběhu svých studií absolvoval odbornou stáž v Poslanecké sněmovně a na Stálé misi České republiky při OSN v New Yorku. V rámci doktorského studia pak absolvoval studijní stáž na právnických fakultách ve Vídni a v Brémách…

Číst více

Pracoval také jako asistent soudce Nejvyššího a Krajského soudu v Brně. Od roku 2019 je odborným asistentem Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. V rámci svého výzkumu se věnuje občanskému právu, zejména ochraně osobnosti v komparativních souvislostech, a právu EU. Je autorem monografie Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení, C.H. Beck, 2020. Pravidelně publikuje v českých i zahraničních časopisech. Společně s manželkou a dvěma dětmi žije v Lipůvce u Brna.

Mgr. Radka Klvaňová, Ph.D.

Profil

působí jako odborná asistentka na Ústavu humanitních věd a práva (Provozně-ekonomická fakulta) na MENDELU. Zkušenost studentské praxe v uprchlickém táboře započala její dlouholetý odborný zájem o migraci, přijímání a začleňování imigrantů, které zkoumala především z perspektivy přistěhovalců. V současnosti pracuje na projektech “Chytrá migrace do České republiky” (TAČR), kde se věnuje identifikaci hlavních výzev České migrační politiky a “Třináctý imigrant?: hloubková studie vnímání migrace českou veřejností” (GAČR).

Číst více

 Její kniha The Brother of the Other: Immigration from Belarus, Russia and Ukraine to the Czech Republic and the boundaries of belonging (2017) se věnovala utváření symbolických hranic přináležení v každodenních setkáních v sociálním a kulturním kontextu imigrace do České republiky.

Publikace

Extended Working Life Policies

Práce, nebo důchod?: senioři, trh práce a aktivní stárnutí

Media

Projekty

Digitalizace na trhu práce: výzvy, možnosti a nerovnosti pro starší pracující

Projekt má za cíl identifikovat důsledky změn souvisejících s nástupem Průmyslu 4.0 pro starší pracující v multidimenzionálním kontextu jejich životů se zaměřením na sociálně strukturované nerovnosti ve vyšším věku, včetně jejich intersekcionální povahy v průběhu životního běhu.

Narůstající digitalizace na trhu práce a nástup Průmyslu 4.0 eliminuje řadu rutinních
zaměstnání na úkor více flexibilních a kreativních pozic. Tento vývoj směrem k digitální ekonomice vytváří nové požadavky na pracovníky, kteří se novým podmínkám v různé míře přizpůsobují. Tento projekt se zaměřuje na starší pracovníky a pracovnice a jejich schopnost přizpůsobovat se požadavkům trhu práce v závislosti na genderu, věku, etnicitě, typu pracovní pozice a životní zkušenosti. Hlavním záměrem je zjistit jak starší pracovníci v různých typech zaměstnání reagují na rostoucí digitalizaci a restrukturalizaci pracovního trhu v evropském kontextu. Projekt bude téma zkoumat prostřednictvím kvantitativních i kvalitativních metod sběru a analýzy dat, a to kombinováním existujících mezinárodních dat s daty sbíranými v českém prostředí během řešení projektu. Hlavním výstupem bude rozvinutí teoretických konceptů souvisejících se schopností starších pracujících přizpůsobit se daným změnám a jejím propojením s různými zdroji nerovností a lepší porozumění jejich vlastního vnímání pracovních podmínek.

Trvání projektu:

07/2021 – 06/2024

Hlavní řešitel:

Mgr. Martin Lakomý, Ph.D. (Mendelu PEF ÚPHV)

Spoluřešitel:

PhDr. Alena Křížková, Ph.D. (Sociologický ústav, AV ČR)

Členové týmu za Mendelu: 

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D., Ing. Jakub Šácha, Ph.D., Ing. Drahomíra Zajíčková

Výzkumný projekt GAČR: Geografie znevýhodnění – nevidomá zkušenost s městským prostorem

Výzkum má tři hlavní cíle: porozumět prostorové zkušenosti lidí se zrakovým postižením; kriticky reflektovat převažující koncepci vizuality v současné geografii; ustanovit geografii znevýhodnění v českém kontextu 

Vizualita již od dob antiky dominuje západnímu světu, což vede k devalvaci zkušenosti, která není založená na zrakovém vnímání. Převaha zraku pronikla i do přírodních a sociálních věd, fyzickou a sociální geografii nevyjímaje. Výsledek geografického bádání se často skládá ze vzdáleností, úhlů, měření zachyceným ve vizuální formě v podobě map, grafů, obrázků, či fotografií. Prostorová zkušenost lidí se zrakovým postižením nabízí kritickou reflexi dominanci vizuality v sociální geografii a otevírá prostor pro tázání, jak tuto zkušenost geograficky konceptualizovat. Výzkum vychází z poststrukturalistických přístupů, jež se zaměřují na prostorové praktiky – městský prostor není výchozím bodem, ve kterém jsou různé aktivity prováděny, ale naopak výsledkem těchto aktivit/praktik, od urbánního plánování až po žití v takovém prostoru. Projekt navazuje na geografii znevýhodnění, jež se zaměřuje na osobní zkušenosti s prostorem a vychází ze skutečnosti, že moderní město je konfigurované na tělesně zdatné lidi, a ty další tudíž přehlíží. Studie zkoumá, jak lidé se zrakovým postižením o prostoru uvažují, kde spatřují jeho hranice, jak se jejich zkušenost proměňuje na základě toho, s kým či s čím je zažívána, či jak se do jejich zkušenosti promítá vizualita. Využívá k tomu kvalitativní výzkumné metody – opakované polostrukturované rozhovory.

Název projektu: 

Výzkumný projekt č. GA20-03708S s názvem Geografie znevýhodnění – nevidomá zkušenost s městským prostorem

Trvání projektu:

1/2020 – 12/2022 

Hlavní řešitel projektu:

RNDr. Robert Osman, Ph.D. , Masarykova univerzita

Spoluřešitel:

Mgr. Hana Porkertová, Ph.D., Mendelu PEF ÚPHV

RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D., Univerzita Karlova

Výzkumný projekt – TAČR: Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykovávajících veřejné politiky

Cílem výzkumu je rozšířit poznatky v oblasti fungování veřejné správy v ČR a navrhnout metodiku pro hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politiky. Středem pozornosti je státní zpráva, protože se odhaduje, že 40-70% výkonu územních samospráv představuje agenda v přenesené působnosti.

Cílem vlastní metodiky je zefektivnit výkon veřejných politik na centrální, krajské a místní úrovni, Aplikace metodiky umožní identifikovat dobré praktiky a motivovat ke zvyšování úrovně vládnutí a správy a kultivaci veřejných institucí. Napomůže i implementaci zákona o státní službě.

Název projektu: 

Výzkumný projekt č. TD03000258: Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykovávajících veřejné politiky» programu OMEGA Technologické agentury ČR.

Trvání projektu:

11/2015 – 12/2017

Hlavní řešitel projektu:

Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc., CERGE – EI

Spoluřešitel

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D., and doc. Ing. Ing. Lea Kubíčková PhD., Mendelu PEF ÚPHV

Výzkumný projekt – COST LD: základní informace

Projekt navazuje na hlavní cíl COST akce IS 1409. Cílem projektu je na základě mezinárodní spolupráce v rámci schválené akce ISCH COST Action IS1409 zvýšit vědecké poznání o významu gender dimenze při implementaci a podpoře aktivního stárnutí, především s ohledem na ekonomický well-being stárnoucích pracovníků v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi. Důraz bude kladen na podporu mezinárodní spolupráce s výzkumnými institucemi členských států COST.

Název projektu:

Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi.

Trvání projektu:

11/2015 – 12/2017

Hlavní řešitel projektu:

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Výzkumný projekt TAČR: Etika ve veřejné správě

Cílem projektu je posílit etiku a integritu veřejné správy v ČR. Budou analyzovány současné snahy o zvyšování etického povědomí a kompetencí úředníků, identifikovány nedostatky a mezery v implementaci existujících nástrojů a s ohledem na poznatky základního výzkumu i osvědčené praktiky budou formulována doporučení pro vytvoření společného rámce integrity a zefektivnění existujících praktik (4/2019). Doporučení budou diskutována za účelem získání zpětné vazby na mezinárodní konferenci (6/2019). V dialogu s relevantními stakeholders a formou workshopů budou identifikovány vzdělávací potřeby ke zvýšení/ aktualizaci kompetencí, navržen vzdělávací program a vytvořen učební text (2020). Budou probíhat pilotáže a na konci projektu se uskuteční školení potenciálních školitelů (1.kv 2021).

Název projektu: 

Výzkumný projekt č. TL01000260 s názvem Etika ve veřejné správě

Trvání projektu:

02/2018 – 06/2021

Hlavní řešitel projektu:

doc. Ing. Marie Bohatá CSc., PhDr. Mgr. Pavel Seknička Ph.D., Národohospodářský ústav AV ČR 

Spoluřešitel

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D., Mendelu PEF ÚPHV
doc. RNDr. Anna Putnová Ph.D., MBA, VUT v Brně FBM ÚM

Výzkumný projekt – TAČR: Zvyšování efektivnosti Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017

Cílem předkládaného projektu je navržení metodického postupu a vytvoření měřitelných indikátorů pro hodnocení Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Vytvořené měřitelné indikátory umožní přesné měření dopadu přijatých opatření zaměřených na zajištění a ochranu lidských práv starších osob, celoživotní učení, zaměstnávání starších pracovníků a seniorů ve vazbě na systém důchodového pojištění, dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce, kvalitní prostředí pro život seniorů, zdravé stárnutí, péče o nejkřehčí seniory s omezenou soběstačností; dále poskytnou možnosti účinného plánování dalších postupů a v neposlední řadě umožní srovnání výsledků s dalšími členskými státy EU

Název projektu: 

Výzkumný projekt č. TB02MPSV019: Zvyšování efektivnosti Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017

Trvání projektu:

1/2015 – 8/2016

Hlavní řešitel projektu:

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D
Mendelu PEF ÚPHV