Environmental Social Governance

Výzkum se zaměřuje zejména na sociální a lidský kapitál a rozvíjí základní poznatky o řadě nedávných sociálních jevů souvisejících s globálními trendy v moderních společnostech, jako je načasování odchodu do důchodu, stárnutí zaměstnanců, demografické změny atd.

O Nás

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Profil

v současné době zastává pozici proděkanky Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a vedoucí Ústavu práva a humanitních věd Mendelovy univerzity v Brně.

Její výzkumná, tvůrčí a publikační činnost je zaměřena na problematiku personálního managementu, leadershipu a managementu diverzitních týmů, gender managementu, interkulturního managementu, age managementu a oblast slaďování pracovního a soukromého života, v této oblasti publikuje již více než 20 let.

Číst více

V letech 2004 – 2007 žila s rodinou ve Washingtonu, D.C. (USA), zde také získala Associate Research Scholarship na George Washington University, v rámci kterého se věnovala studiu genderu, imigrantů a expatriotů žijících ve Spojených státech.

Je autorkou monografie Česká žena mezi rodinou a profesí. Vedoucí autorkou kolektivní monografie Diversity is Reality. Effective Leadership of Diverse Teams in a Global Environment a dále spoluautorkou odborné knihy Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Podílela se kapitolou na monografii Women as Transformational Leaders. From Grassroots to Global Interests, vydané ve Spojených státech Amerických v edici Praeger Publisher. Společně s kolektivem autorů vydala knihy Age Management. Actual Challenges and Promising Solutions Regarding the Ageing European Population, dále knihu Práce nebo důchod? Senioři, trh práce a aktivní stárnutí. Ve vydavatelství Springer vyšla kniha Extended Working Life Policies. International Gender and Health Perspectives. Pravidelně také publikuje odborné články v časopisech indexovaných na WoS a Scopus. Aktuálně se snaží kreativně skloubit pracovní aktivity s rodičovskými povinnostmi, společně s manželem a čtyřmi dětmi žije v Bílovicích nad Svitavou.

Mgr. Hana Porkertová, Ph.D.

Profil

získala doktorát ze sociologie na Masarykově univerzitě, kde obhájila disertační práci o „nevidomé zkušenosti“. Část svého doktorského studia strávila na univerzitách ve Velké Británii a v Kanadě, kde dále rozvíjela svůj výzkum a byla součástí různých diskusních skupin zaměřených na sociální teorii. Nyní pracuje jako odborná asistentka na Mendelově univerzitě v Brně, kde se zabývá mimo jiné výzkumem zacíleným na zkušenost lidí se zrakovým postižením s městským prostorem v rámci projektu GAČR.

Číst více

 Výzkum vychází z kvalitativních metod, které společně s kolegy rozvíjí tak, aby byli schopni zachytit zkušenost, jež není založená na zraku. K analýze konstrukce postižení a nevidomosti využívá poststrukturalistické přístupy, zejména deleuzo-guattariovskou filozofii a teorii aktérů-sítí, a v jejím výzkumu se prolíná sociologie a sociální geografie. Publikuje v České republice i v zahraničí a aktivně se podílí na organizaci osvětových akcí a zlepšení práv lidí s postižením. 

Mgr. Martin Lakomý, Ph.D.

Profil

je výzkumným asistentem Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. V rámci svého sociologického zaměření zkoumá sociální aspekty stárnutí populace, situace na starších zaměstnanců na trhu práce, vývoje vztahu v rodinách a s tím spojené hodnotové proměny. Výzkum těchto témat opírá o kvantitativní data často mezinárodního charakteru a v rámci…

Číst více

metodologického výzkumu také usiluje o co nejkvalitnější získávání těchto dat z výběrových šetření populace. Titul Ph.D. v oboru sociologie obdržel v roce 2019 a dosud sbíral zkušenosti nejen v rámci domácí výzkumné činnosti, ale i během výzkumných pobytů na Univerzitě v Bergenu a Nizozemském demografickém institutu. Nejvýznamnějších publikačních výstupů dostáhl jako hlavní/jediný autor článků v časopisech European Journal of Ageing, European Societies, Plos One a Social Science Research.

Mgr. Bc. Ondřej Pavelek, Ph.D.

Profil

absolvoval v roce 2014 na Fakultě sociálních studií obor Evropská studia a v roce 2015 na Právnické fakultě obor právo a právní věda. V roce 2020 dokončil své doktorské studium v oboru občanské právo a byl mu udělen titul Ph.D. V průběhu svých studií absolvoval odbornou stáž v Poslanecké sněmovně a na Stálé misi České republiky při OSN v New Yorku. V rámci doktorského studia pak absolvoval studijní stáž na právnických fakultách ve Vídni a v Brémách…

Číst více

Pracoval také jako asistent soudce Nejvyššího a Krajského soudu v Brně. Od roku 2019 je odborným asistentem Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. V rámci svého výzkumu se věnuje občanskému právu, zejména ochraně osobnosti v komparativních souvislostech, a právu EU. Je autorem monografie Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení, C.H. Beck, 2020. Pravidelně publikuje v českých i zahraničních časopisech. Společně s manželkou a dvěma dětmi žije v Lipůvce u Brna.

Mgr. Radka Klvaňová, Ph.D.

Profil

působí jako odborná asistentka na Ústavu humanitních věd a práva (Provozně-ekonomická fakulta) na MENDELU. Zkušenost studentské praxe v uprchlickém táboře započala její dlouholetý odborný zájem o migraci, přijímání a začleňování imigrantů, které zkoumala především z perspektivy přistěhovalců. V současnosti pracuje na projektech “Chytrá migrace do České republiky” (TAČR), kde se věnuje identifikaci hlavních výzev České migrační politiky a “Třináctý imigrant?: hloubková studie vnímání migrace českou veřejností” (GAČR).

Číst více

 Její kniha The Brother of the Other: Immigration from Belarus, Russia and Ukraine to the Czech Republic and the boundaries of belonging (2017) se věnovala utváření symbolických hranic přináležení v každodenních setkáních v sociálním a kulturním kontextu imigrace do České republiky.

Mgr. Eva Šerá, Ph.D.

Profil

Eva Šerá is an assistant professor of Department of Law and Social Sciences at the PEF MENDELU. She received a Ph.D. in sociology, but prefers interdisciplinary approaches especially in connection with fuzzy logic.For her is Luhmann’s system theory a key framework of research that she combined with the field of organization, organizational paradox and communication. She focuses more closely on the topic competences and knowledge, DEI and age management. According to Luhmann’s idea that social reality is only made up of communication, she concentrates on finding a unified logic of deferenciation of the complexity of social reality.

Publikace

Extended Working Life Policies

Práce, nebo důchod?: senioři, trh práce a aktivní stárnutí

Media

Projekty

Digitalizace na trhu práce: výzvy, možnosti a nerovnosti pro starší pracující

Projekt má za cíl identifikovat důsledky změn souvisejících s nástupem Průmyslu 4.0 pro starší pracující v multidimenzionálním kontextu jejich životů se zaměřením na sociálně strukturované nerovnosti ve vyšším věku, včetně jejich intersekcionální povahy v průběhu životního běhu.

Narůstající digitalizace na trhu práce a nástup Průmyslu 4.0 eliminuje řadu rutinních
zaměstnání na úkor více flexibilních a kreativních pozic. Tento vývoj směrem k digitální ekonomice vytváří nové požadavky na pracovníky, kteří se novým podmínkám v různé míře přizpůsobují. Tento projekt se zaměřuje na starší pracovníky a pracovnice a jejich schopnost přizpůsobovat se požadavkům trhu práce v závislosti na genderu, věku, etnicitě, typu pracovní pozice a životní zkušenosti. Hlavním záměrem je zjistit jak starší pracovníci v různých typech zaměstnání reagují na rostoucí digitalizaci a restrukturalizaci pracovního trhu v evropském kontextu. Projekt bude téma zkoumat prostřednictvím kvantitativních i kvalitativních metod sběru a analýzy dat, a to kombinováním existujících mezinárodních dat s daty sbíranými v českém prostředí během řešení projektu. Hlavním výstupem bude rozvinutí teoretických konceptů souvisejících se schopností starších pracujících přizpůsobit se daným změnám a jejím propojením s různými zdroji nerovností a lepší porozumění jejich vlastního vnímání pracovních podmínek.

Trvání projektu:

07/2021 – 06/2024

Hlavní řešitel:

Mgr. Martin Lakomý, Ph.D. (Mendelu PEF ÚPHV)

Spoluřešitel:

PhDr. Alena Křížková, Ph.D. (Sociologický ústav, AV ČR)

Členové týmu za Mendelu: 

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D., Ing. Jakub Šácha, Ph.D., Ing. Drahomíra Zajíčková

Výzkumný projekt GAČR: Geografie znevýhodnění – nevidomá zkušenost s městským prostorem

Výzkum má tři hlavní cíle: porozumět prostorové zkušenosti lidí se zrakovým postižením; kriticky reflektovat převažující koncepci vizuality v současné geografii; ustanovit geografii znevýhodnění v českém kontextu 

Vizualita již od dob antiky dominuje západnímu světu, což vede k devalvaci zkušenosti, která není založená na zrakovém vnímání. Převaha zraku pronikla i do přírodních a sociálních věd, fyzickou a sociální geografii nevyjímaje. Výsledek geografického bádání se často skládá ze vzdáleností, úhlů, měření zachyceným ve vizuální formě v podobě map, grafů, obrázků, či fotografií. Prostorová zkušenost lidí se zrakovým postižením nabízí kritickou reflexi dominanci vizuality v sociální geografii a otevírá prostor pro tázání, jak tuto zkušenost geograficky konceptualizovat. Výzkum vychází z poststrukturalistických přístupů, jež se zaměřují na prostorové praktiky – městský prostor není výchozím bodem, ve kterém jsou různé aktivity prováděny, ale naopak výsledkem těchto aktivit/praktik, od urbánního plánování až po žití v takovém prostoru. Projekt navazuje na geografii znevýhodnění, jež se zaměřuje na osobní zkušenosti s prostorem a vychází ze skutečnosti, že moderní město je konfigurované na tělesně zdatné lidi, a ty další tudíž přehlíží. Studie zkoumá, jak lidé se zrakovým postižením o prostoru uvažují, kde spatřují jeho hranice, jak se jejich zkušenost proměňuje na základě toho, s kým či s čím je zažívána, či jak se do jejich zkušenosti promítá vizualita. Využívá k tomu kvalitativní výzkumné metody – opakované polostrukturované rozhovory.

Název projektu: 

Výzkumný projekt č. GA20-03708S s názvem Geografie znevýhodnění – nevidomá zkušenost s městským prostorem

Trvání projektu:

1/2020 – 12/2022 

Hlavní řešitel projektu:

RNDr. Robert Osman, Ph.D. , Masarykova univerzita

Spoluřešitel:

Mgr. Hana Porkertová, Ph.D., Mendelu PEF ÚPHV

RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D., Univerzita Karlova

Výzkumný projekt – TAČR: Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykovávajících veřejné politiky

Cílem výzkumu je rozšířit poznatky v oblasti fungování veřejné správy v ČR a navrhnout metodiku pro hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politiky. Středem pozornosti je státní zpráva, protože se odhaduje, že 40-70% výkonu územních samospráv představuje agenda v přenesené působnosti.

Cílem vlastní metodiky je zefektivnit výkon veřejných politik na centrální, krajské a místní úrovni, Aplikace metodiky umožní identifikovat dobré praktiky a motivovat ke zvyšování úrovně vládnutí a správy a kultivaci veřejných institucí. Napomůže i implementaci zákona o státní službě.

Název projektu: 

Výzkumný projekt č. TD03000258: Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykovávajících veřejné politiky» programu OMEGA Technologické agentury ČR.

Trvání projektu:

11/2015 – 12/2017

Hlavní řešitel projektu:

Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc., CERGE – EI

Spoluřešitel

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D., and doc. Ing. Ing. Lea Kubíčková PhD., Mendelu PEF ÚPHV

Výzkumný projekt – COST LD: základní informace

Projekt navazuje na hlavní cíl COST akce IS 1409. Cílem projektu je na základě mezinárodní spolupráce v rámci schválené akce ISCH COST Action IS1409 zvýšit vědecké poznání o významu gender dimenze při implementaci a podpoře aktivního stárnutí, především s ohledem na ekonomický well-being stárnoucích pracovníků v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi. Důraz bude kladen na podporu mezinárodní spolupráce s výzkumnými institucemi členských států COST.

Název projektu:

Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi.

Trvání projektu:

11/2015 – 12/2017

Hlavní řešitel projektu:

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Výzkumný projekt TAČR: Etika ve veřejné správě

Cílem projektu je posílit etiku a integritu veřejné správy v ČR. Budou analyzovány současné snahy o zvyšování etického povědomí a kompetencí úředníků, identifikovány nedostatky a mezery v implementaci existujících nástrojů a s ohledem na poznatky základního výzkumu i osvědčené praktiky budou formulována doporučení pro vytvoření společného rámce integrity a zefektivnění existujících praktik (4/2019). Doporučení budou diskutována za účelem získání zpětné vazby na mezinárodní konferenci (6/2019). V dialogu s relevantními stakeholders a formou workshopů budou identifikovány vzdělávací potřeby ke zvýšení/ aktualizaci kompetencí, navržen vzdělávací program a vytvořen učební text (2020). Budou probíhat pilotáže a na konci projektu se uskuteční školení potenciálních školitelů (1.kv 2021).

Název projektu: 

Výzkumný projekt č. TL01000260 s názvem Etika ve veřejné správě

Trvání projektu:

02/2018 – 06/2021

Hlavní řešitel projektu:

doc. Ing. Marie Bohatá CSc., PhDr. Mgr. Pavel Seknička Ph.D., Národohospodářský ústav AV ČR 

Spoluřešitel

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D., Mendelu PEF ÚPHV
doc. RNDr. Anna Putnová Ph.D., MBA, VUT v Brně FBM ÚM

Výzkumný projekt – TAČR: Zvyšování efektivnosti Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017

Cílem předkládaného projektu je navržení metodického postupu a vytvoření měřitelných indikátorů pro hodnocení Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Vytvořené měřitelné indikátory umožní přesné měření dopadu přijatých opatření zaměřených na zajištění a ochranu lidských práv starších osob, celoživotní učení, zaměstnávání starších pracovníků a seniorů ve vazbě na systém důchodového pojištění, dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce, kvalitní prostředí pro život seniorů, zdravé stárnutí, péče o nejkřehčí seniory s omezenou soběstačností; dále poskytnou možnosti účinného plánování dalších postupů a v neposlední řadě umožní srovnání výsledků s dalšími členskými státy EU

Název projektu: 

Výzkumný projekt č. TB02MPSV019: Zvyšování efektivnosti Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017

Trvání projektu:

1/2015 – 8/2016

Hlavní řešitel projektu:

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D
Mendelu PEF ÚPHV